Friday, August 10, 2012

Tajuk Khutbah: AL QURAN PEGANGAN UMAT ISLAM(10/08/2012)Bersamaan 21 Ramadhan 1433H


Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,

Marilah kita bertaqwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati dan diberikan balasan yang baik daripada Allah SWT. Kita juga bersyukur ke hadrat Allah SWT. kerana telah dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan yang diberkati ini.

Tajuk khutbah kita pada kali ini adalah "Al-Quran Pegangan Umat Islam".

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,

Al-Quran merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammad s.a.w. , kitab yang paling lengkap dan sempurna, dijadikan pegangan umat manusia sepanjang zaman, tanpa mengira bangsa dan warna kulit, di mana jua mereka berada.

Turunnya al-Quran telah mengubah segala sistem yang bertunjangkan kesesatan jahiliah dan kekufuran, dengan nur Islam yang merupakan satu-satunya addin yang diredhai oleh Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 185:-

"(Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadhan yang padanya diturunkan al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk itu dan membezakan antara yang benar dengan yang salah".

Alhamdulillah, saya percaya bahawa kita telah berjaya menjalankan program tadarus al-Quran, mudah-mudahan kita dapat mengkhatamkannya dengan sempurna.

Imam at-Tabari rahimahullah, menyatakan bahawa sebaik-baik perhatian hendaklah diberikan ke arah mendalami ilmu al-Quran, di mana pengetahuan tentang al-Quran itu boleh membawa kepada tercapainya matlamat hidup manusia.

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,

Umat Islam wajib menjadikan al-Quran sebagai pegangan hidup, menuju ke arah yang di redhai Allah SWT, kerana fungsi utama al-Quran adalah amat banyak, antaranya:-

1. Al-Quran mengeluarkan manusia daripada kesesatan kepada cahaya keimanan, dengan izin Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surah Ibrahim ayat 1:-

"Alif, Lam, Ra; (Kitab) al-Quran yang Kami telah turunkannya kepada engkau (wahai Muhammad), supaa engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya daripada kegelapan (kekufuran) kepada cahaya (keimanan) dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang Maha Perkasa Lagi Maha Terpuji".

2. Al-Quran adalah petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang diredhai Allah SWT dan membawa manusia kepada hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Firman Allah SWT dalam surah al-Isra' ayat 9:-

"Sesungguhnya al-Quran ini menunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amalan soleh bahawa bagi mereka ganjaran yang besar".

3. Al quran juga pemberi penjelasan, petunjuk dan pembawa rahmat serta berita gembira kepada orang-orang Islam.

Firman Allah SWT dalam surah al-Nahl ayat 89:-

"...Dan kami turunkan kepadamu kitab al Quran sebagai penjelasan bagi tiap-tiap sesuatu dan sebagai petunjuk, rahmat dan berita gembira bagi orang-orang Islam".

4. Al-Quran bertindak sebagai kitab yang membezakan antara hak dan batil.

Firman Allah SWT dalam surah al-Furqan ayat 1:-

"Maha Berkat Tuhan yang menurunkan al Quran kepada hamba-Nya (Muhammad), untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh alam".

Keseluruhan fungsi tersebut terangkum dalam matlamat al-Quran untuk mengubah umat manusia ke arah mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah SWT.

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,

Al-Quran telah memberi penekanan serius terhadap beberapa aspek penting yang menyentuh kehidupan manusia, seperti aqidah, akhlak, kemasyarakatan, ekonomi dan siasah.

Aqidah adalah agenda utama yang ditegaskan oleh al-Quran untuk menjadi pegangan hidup kepada umat manusia. Al-Quran merupakan sumber aqidah yang menjelaskan hal-hal yang mesti dipercayai dan diyakini. Setiap orang wajib menerima penjelasan aqidah yang diutarakan oleh al-Quran, sebagaimana para sahabat Nabi s.a.w. menerima aqidah Islam tanpa sebarang keraguan, malah mereka telah membuktikan kebenaran aqidah yang diterjemahkan melalui pengorbanan jiwa dan harta benda mereka, demi mempertahankan agama Allah.

Dalam rangka mencorakkan minda pembaharuan, al-Quran mengajak umat manusia supaya mentauhidkan Allah SWT, menggunakan akal fikiran dan pemerhatian terhadap bukti-bukti keEsaan Allah SWT, serta menyekat segala unsur syirik yang boleh merosakan aqidah.

Dalam soal akhlak pula, sebahagian besar isi kandungan al-Quran memfokuskan kepada aspek yang mustahak ini, iaitu sifat mahmudah seperti amanah, ikhlas, berdisiplin, kasih sayang, beradab sopan, pemurah dan sebagainya.

Al-Quran juga amat menekankan peri pentingnya hidup bermasyarakat yang melibatkan hubungan kekeluargaan, kejiranan, hubungan orang Islam dengan bukan muslim. Semua ini mempunyai hak masing-masing yang wajib disempurnakan.

Dalam bidang ekonomi pula, al-Quran memfokuskan kepada pengislahan sikap dan pandangan manusia terhadap harta kekayaan. Islam mengajak umat manusia berjimat cermat, mengelakkan aktiviti ekonomi daripada sumber yang batil (haram) di samping memberi perhatian yang besar terhadap kerjasama masyarakat dalam membangunkan ekonomi dan pembangunan umat manusia.

Dalam aspek siasah dan pentadbiran pula, al-Quran memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia, malah ia banyak mempengaruhi aspek-aspek kehidupan yang lain. Al-Quran telah menggariskan 5 asas penting berkaitan dengannya, iaitu menjalankan pemerintahan berdasarkan syariah, menegakkan keadilan, mengamalkan konsep syura, mewujudkan kebebasan dan memastikan para pemimpin menjalankan tugas dengan jujur dan amanah.

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,

Al-Quran berperanan menjana minda qurani. Minda qurani merupakan minda yang mempunyai ciri-ciri seperti berikut:-

1. Keimanan

Meletakan iman sebagai asas untuk berfikir. Segala apa yang difikir, direnungi dan diamati tidak terkeluar daripada kerangka keimanannya kepada Allah SWT, di mana proses berfikir dikira satu ‘ubudiah terhadap Allah SWT.

2. Keilmuan

Al-Quran merupakan satu-satunya sumber ilmu berteraskan kebenaran. Segala apa yang terkandung di dalamnya adalah benar kerana ia merupakan kalam Allah. Al-Quran mengajak manusia menggunakan akal untuk mencapai ilmu-ilmu tersebut menerusi proses pembelajaran, pemerhatian, pengkajian dan sebagainya, supaya ilmu yang dicari boleh mendekatkan diri kepada Allah SWT.

3. Keseimbangan

Memfokuskan minda yang seimbang, tidak berat sebelah di mana keperluan duniawi dan ukhrawi mempunyai pertimbangannya dalam Islam. Keperluan rohani dan jasmani juga mengambil tempat yang sewajarnya dalam Islam tanpa sebarang pengabdian atau penafian kedudukan. Semuanya mendapat hak dan pertimbangan yang sewajarnya.

4. Kesesuaian dengan realiti

Berpijak kepada realiti kehidupan manusia di mana ia benar-benar menyentuh dan menjiwai kehidupan manusia. Ia bukan sesuatu yang bersifat khayalan atau sesuatu yang kabur dan tidak dapat difahami. Sebaliknya ia adalah minda yang bergerak aktif, selaras dengan realiti kehidupan manusia sama ada ia berkaitan dengan aspek aqidah, ibadat atau syariat.

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,

Oleh sebab al-Quran itu penting sebagai pedoman hidup, maka pastikanlah tidak ada mana-mana pihak memandang al-Quran secara negatif, seperti ajaran yang dibawa oleh Syed Mohd Al-Masyhur yang diwartakan sebagai ajaran sesat oleh Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor. Syed Mohd Al-Masyhur mengatakan bahawa al-Quran yang ada bukan al-Quran yang sebenar. Al-Quran yang sebenar ada dalam tubuh kita yang diberi nama NUR HAKIM. Al-Quran yang ada sekarang menjadi mansukh dengan NUR HAKIM. Demikian juga ajaran Qadyani mengatakan al-Quran sebenarnya berada di Luh Mahfuz. Tulisan al-Quran adalah ciptaan manusia, boleh membawanya tanpa wuduk. Tariqat Samaniah Imam Bonjol pula mendakwa al-Quran sebagai buku sejarah. Di samping itu, terdapat juga ajaran-ajaran sesat yang menokok tambah isi kandungan al-Quran.

Inilah antara cabaran kita sebagai umat Islam, bersatu untuk menangkis dakwaan ajaran sesat yang sedang mempengaruhi generasi kita. Marilah kita tingkatkan daya usaha untuk memastikan keluarga kita bukan sahaja boleh membaca al-Quran dengan baik, tetapi mampu memahami isi kandungan dan mengamalkannya. Semoga al-Quran menjadi pegangan bagi kita dalam semua aspek kehidupan.

"Ta, Ha. Kami tidak menurunkan al-Quran kepadamu untuk menyusahkanmu. Tetapi untuk menjadi peringatan bagi orang yang takut melanggar perintah Allah".

(surah Taha: ayat 1 - 3)

KHUTBAH KEDUA

Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha berkuasa, kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan nikmat, sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam khususnya negeri Selangor, sebagai negeri yang maju, sejahtera dan berkebajikan.

Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, kembalikanlah kami ke jalan yang Engkau redhai, lindungilah kami daripada ujian-Mu yang berat seperti kemarau panjang, banjir besar, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain, supaya dengan demikian, negeri kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkat.

Engkau bukakanlah hati umat Islam, khususnya di Negeri Selangor untuk melaksanakan ibadah zakat sebagaimana yang telah Engkau fardhukan di dalam Al-Quran. Berkatilah hidup orang-orang yang melaksanakan tuntutan berzakat, menyayangi fakir dan miskin, sucikanlah harta dan jiwa mereka agar mereka hidup dalam keredhaan-Mu. Kau lindungilah golongan fuqara' dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan.

Khutbah Jumaat Bacaan 10 Ogos 2012


sumber:
http://www.jais.gov.my/index.phpoption=com_content&task=view&id=1204&Itemid=70

No comments:

Post a Comment

sahabat masjid imam as-syafie sesi 2013/2014

sahabat masjid imam as-syafie sesi 2013/2014

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...